Privacy Policy(AAPI)

Chính sách Quyền riêng tư

Ngày 01 tháng 10 năm 2014

Lần Cập nhật mới nhất: ngày 15 tháng 05 năm 2021

Các Thành viên của Amplify AAPI đã được mời tham gia vào một dự án nghiên cứu lớn của quốc gia. Các thành viên có thể hoàn thành khảo sát để cho biết phản hồi và ý kiến về nhiều vấn đề xã hội, chính trị, lối sống, tiếp thị và các câu hỏi khác, đồng thời có thể đóng góp các loại dữ liệu khác cùng với các thành viên khác của Hội đồng. Các thành viên Hội đồng nhận được một số quyền lợi nhất định từ NORC để đổi lấy việc tham gia vào các khảo sát.

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi được xây dựng từ các nguyên tắc và tiêu chuẩn của ngành cũng như các luật và yêu cầu của địa phương, quốc gia và quốc tế. Tất cả các biện pháp thực hành và phương pháp bảo vệ về quyền riêng tư được mô tả trong chính sách này chỉ áp dụng trong phạm vi được các tiêu chuẩn, luật và yêu cầu hiện hành cho phép.

Cảm ơn quý vị đã đặt niềm tin vào NORC.

Giới thiệu về NORC tại Trường đại học Chicago

NORC tôn trọng quyền riêng tư của mọi thành viên Hội đồng và sử dụng các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư tiêu chuẩn cao tuân thủ các luật và quy định hiện hành. Tuyên bố về Quyền riêng tư này phác thảo thông tin mà NORC sẽ thu thập và cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà quý vị đã cung cấp với tư cách là thành viên của Amplify AAPI thuộc NORC. Tuyên bố này cũng sẽ cho quý vị biết cách quý vị có thể xác minh tính chính xác đối với thông tin nhận dạng cá nhân (personally identifiable information, PII) được gửi cho NORC và cách quý vị có thể yêu cầu chúng tôi xóa hoặc cập nhật PII của mình.

Chính sách Quyền riêng tư này đặt ra các quy định về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin nhận dạng cá nhân (personally identifiable information, “PII”) và các thông tin khác của NORC liên quan đến Dịch vụ của NORC (như được định nghĩa trong tài liệu này). Dịch vụ của NORC đem đến cho quý vị cơ hội tham gia vào một Hội đồng (như được định nghĩa ở đây), tham gia vào các khảo sát (dù với tư cách là thành viên của Hội đồng hay không phải là thành viên của Hội đồng), sử dụng các trang web và/hoặc ứng dụng được liên kết với các Hội đồng, cũng như nhận và đổi phần thưởng và các khoản khuyến khích bao gồm, nhưng không giới hạn ở những cơ hội tham gia rút thăm trúng thưởng, được cung cấp liên quan đến tư cách thành viên Hội đồng và/hoặc việc hoàn thành các khảo sát (gọi chung là “Dịch vụ”). Việc đăng ký, sử dụng và truy cập vào Dịch vụ của NORC phải tuân theo Điều khoản và Điều kiện của Amplify AAPI thuộc NORC, được đính kèm trong tập tài liệu này. Việc quý vị sử dụng Dịch vụ của NORC mang tính tự nguyện hoàn toàn và do đó, việc NORC xử lý PII của quý vị liên quan đến Dịch vụ và Chính sách Quyền riêng tư này đã được quý vị chấp thuận. NORC nỗ lực tuân thủ các thực hành về quyền riêng tư theo luật, bộ quy tắc và quy định hiện hành cũng như bộ luật tiêu chuẩn của các hiệp hội nghiên cứu khảo sát dư luận và thị trường hiện hành, bao gồm Hội đồng Các tổ chức Khảo sát Hoa Kỳ (Council of American Survey Organizations, CASRO). Để làm rõ, ngoại trừ các Hội đồng có chính sách quyền riêng tư riêng, Chính sách Quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả các hội đồng nghiên cứu khảo sát của NORC. Tất cả các từ “chúng tôi” đều tham chiếu đến NORC.

Tất cả PII đều được lưu trữ trên các máy chủ đặt tại Hoa Kỳ do NORC sở hữu và bảo dưỡng.

Trong phạm vi Chính sách Quyền riêng tư này, thuật ngữ “PII” sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, (các) địa chỉ, (các) số điện thoại (bao gồm số điện thoại nhà, di động và/hoặc cơ quan), (các) địa chỉ email, ngày tháng năm sinh, số nhận dạng không trùng lặp mà chúng tôi chỉ định cho quý vị (“Mã PIN Thành viên” của quý vị), số tài khoản phần thưởng, khách hàng thân thiết hoặc khoản khuyến khích và Dữ liệu Nhạy cảm (như được định nghĩa trong tài liệu này).

Giới thiệu về NORC tại Trường đại học Chicago

NORC tại Trường đại học Chicago là một tổ chức nghiên cứu độc lập, phi lợi nhuận đã liên kết với Trường đại học trong hơn năm mươi năm. Có trụ sở chính tại trung tâm thành phố Chicago, Illinois, NORC cộng tác với các cơ quan chính phủ, tổ chức, học viện, tổ chức phi lợi nhuận và doanh nghiệp để cung cấp dữ liệu và phân tích hỗ trợ việc ra quyết định có hiểu biết trong các lĩnh vực chủ chốt bao gồm y tế, giáo dục, tội phạm, tư pháp, năng lượng, an ninh, môi trường, chiến lược tiếp thị và kinh doanh.

Chính sách Quyền riêng tư này đặt ra các quy định về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin nhận dạng cá nhân (personally identifiable information, “PII”) và các thông tin khác của NORC liên quan đến Dịch vụ của NORC (như được định nghĩa trong tài liệu này). Dịch vụ của NORC đem đến cho quý vị cơ hội tham gia vào một Hội đồng (như được định nghĩa ở đây), tham gia vào các khảo sát (dù với tư cách là thành viên của Hội đồng hay không phải là thành viên của Hội đồng), sử dụng các trang web và/hoặc ứng dụng được liên kết với các Hội đồng, cũng như nhận và đổi phần thưởng và các khoản khuyến khích bao gồm, nhưng không giới hạn ở những cơ hội tham gia rút thăm trúng thưởng, được cung cấp liên quan đến tư cách thành viên Hội đồng và/hoặc việc hoàn thành các khảo sát (gọi chung là “Dịch vụ”). Việc đăng ký, sử dụng và truy cập vào Dịch vụ của NORC phải tuân theo Điều khoản và Điều kiện của Amplify AAPI thuộc NORC, được đính kèm trong tập tài liệu này. Việc quý vị sử dụng Dịch vụ của NORC mang tính tự nguyện hoàn toàn và do đó, việc NORC xử lý PII của quý vị liên quan đến Dịch vụ và Chính sách Quyền riêng tư này đã được quý vị chấp thuận. NORC nỗ lực tuân thủ các thực hành về quyền riêng tư theo luật, bộ quy tắc và quy định hiện hành cũng như bộ luật tiêu chuẩn của các hiệp hội nghiên cứu khảo sát dư luận và thị trường hiện hành, bao gồm Hội đồng Các tổ chức Khảo sát Hoa Kỳ (Council of American Survey Organizations, CASRO). Để làm rõ, ngoại trừ các Hội đồng có chính sách quyền riêng tư riêng, Chính sách Quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả các hội đồng nghiên cứu khảo sát của NORC. Tất cả các từ “chúng tôi” đều tham chiếu đến NORC.

Thông tin nào được NORC thu thập, PII được thu thập và được sử dụng như thế nào?
 1. THÔNG TIN QUÝ VỊ GỬI

  NORC thu thập thông tin từ các thành viên Hội đồng trong và sau khi đăng ký với một Hội đồng, bao gồm, nhưng không giới hạn ở quá trình tham gia khảo sát và liên quan đến việc nhận và quy đổi phần thưởng và khoản khuyến khích. Khi quý vị đăng ký vào một Hội đồng, quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp một số PII và thông tin nhân khẩu học nhất định, bao gồm, nhưng không giới hạn ở tên, (các) địa chỉ, (các) số điện thoại (bao gồm số điện thoại nhà, di động và/hoặc cơ quan), (các) địa chỉ email, ngày tháng năm sinh và nghề nghiệp/học vấn cũng như thông tin về chủng tộc và giới tính. Ngoài việc thu thập PII được đề cập ở trên, trong và sau quá trình đăng ký, quý vị có thể được yêu cầu tự nguyện cung cấp hoặc tiết lộ Dữ liệu Nhạy cảm. “Dữ liệu Nhạy cảm” có nghĩa là PII tiết lộ hoặc cho biết tình trạng sức khỏe và y tế, khuynh hướng tình dục hoặc đời sống tình dục, quan điểm/ý kiến chính trị, chủng tộc/nguồn gốc dân tộc, tín ngưỡngtôn giáo và triết học và tư cách thành viên công đoàn nghề. Dữ liệu Nhạy cảm được sử dụng định hướng các cơ hội khảo sáợp đến quý vị và phục vụ việc phân tích của các nhà nghiên cứu.

 2. THÔNG TIN ĐƯỢC THU THẬP QUA CÁC PHƯƠNG TIỆN TỰ ĐỘNG

  NORC cũng có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, chẳng hạn như thông tin về: (i) thiết bị hoặc máy tính của quý vị và các khả năng của chúng, bao gồm nhưng không giới hạn ở hệ điều hành, các ứng dụng hoặc chương trình trên thiết bị hoặc máy tính của quý vị, địa chỉ IP, nhà cung cấp thiết bị, loại thiết bị, múi giờ, trạng thái mạng, loại trình duyệt, số nhận dạng trình duyệt, số nhận dạng thiết bị không trùng lặp, ID người dùng của nhà cung cấp (một số không trùng lặp được nhà cung cấp dịch vụ mạng phân bổ cho quý vị), địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện, nhận dạng thiết bị di động quốc tế, ngôn ngữ vùng ưu tiên và các thông tin khác có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp để nhận dạng duy nhất thiết bị hoặc máy tính của quý vị; và (ii) các hoạt động của quý vị liên quan đến Dịch vụ của NORC, bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu và trả lờikhảo sát cũng như thông tin về phần thưởng, khoản khuyến khích và/hoặc rút thăm trúng thưởng. Dưới đây là các ví dụ cụ thể về thông tin này và công nghệ thu thập thông tin đó:

  Cookies.

  Việc sử dụng Phổ quát Cookies của NORC.

  Cookies là các tệp nhỏ lưu trữ các dữ liệu nhất định trên một thiết bị hoặc máy tính. NORC có thể sử dụng cookies theo phiên và cookies liên tục nhằm một số mục đích, bao gồm, nhưng không giới hạn ở mục đích cung cấp trải nghiệm khảo sát tốt hơn, kiểm soát chất lượng, xác thực, kích hoạt hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia khảo sát, theo dõi các khảo sát đã hoàn thành hoặc các hành động đã hoàn thành khác và để phát hiện và/hoặc phòng ngừa gian lận. Cookies theo phiên hết hạn khi quý vị đóng trình duyệt của mình. Cookies liên tục vẫn giữ nguyên trên thiết bị hoặc máy tính của quý vị vô thời hạn cho đến khi bị xóa.

  Việc sử dụng Phổ quát Cookies bởi các Nhà thầu phụ.

  NORC có thể sử dụng các bên thứ ba để cung cấp các dịch vụ và chức năng nhất định cho NORC, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ phát hiện gian lận của thành viên hội đồng. NORC có thể sử dụng các hợp đồng với các bên thứ ba đó để kiểm soát việc sử dụng cookies và để giới hạn việc sử dụng cookies giới hạn ở các mục đích được đặt ra trong hợp đồng.

  Các Tệp Nhật ký. Dịch vụ của NORC có thể tự động tập hợp và lưu trữ một số thông tin nhất định trong các tệp nhật ký, bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu khả dụng từ trình duyệt web của quý vị, bao gồm nhưng không giới hạn ở Địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet, trang chuyển hướng/thoát, hệ điều hành, dấu thời gian/ngày tháng và dữ liệu luồng nhấp chuột.

  Đánh dấu Thủy vân. Nói chung, đánh dấu thủy vân bao gồm việc đặt một công nghệ hoặc tệp trên thiết bị hoặc máy tính của quý vị để xác định rằng trước đây thiết bị hoặc máy tính đã được sử dụng để đăng ký hoặc truy cập Dịch vụ của NORC. Đánh dấu thủy vân được sử dụng nhằm mục đích xác nhận và kiểm soát chất lượng cũng như mục đích phát hiện và/hoặc ngăn chặn gian lận. NORC có thể trực tiếp tham gia vào các hoạt động đánh dấu thủy vân hoặc thông qua bên cung cấp thứ ba.

 3. THÔNG TIN THU THẬP TỪ BÊN THỨ BA

  NORC có thể lấy PII và thông tin nhân khẩu học từ các bên thứ ba, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các văn phòng dịch vụ thông tin, các nhà cung ứng mẫu khác và/hoặc các nền tảng truyền thông xã hội. NORC có thể sử dụng PII cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm, nhưng không giới hạn ở mục đích xác thực dữ liệu, nối tiếp dữ liệu, phát hiện gian lận và/hoặc gửi cho quý vị email một lần để mời quý vị tham gia khảo sát và/hoặc tham gia vào một Hội đồng.

 4. VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA NORC

  Ngoài các mục đích khác được nêu ra trong Chính sách Quyền riêng tư này, NORC sử dụng thông tin được thu thập thông qua Dịch vụ của NORC nhằm các mục đích sau: (i) trao đổi thông tin về tư cách thành viên của quý vị với một Hội đồng; (ii) trao đổi thông tin với quý vị về việc quý vị tham gia (các) khảo sát; (iii) tinh chỉnh các cơ hội khảo sát dành cho quý vị; (iv) gửi cho quý vị thông báo về các cơ hội khảo sát; (v) tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở nghĩa vụ thuế; (vi) điều hành và quản lý các chương trình phần thưởng và khuyến khích của NORC và đáp ứng các yêu cầu của quý vị về phần thưởng và khoản khuyến khích; (vii) tạo điều kiện thuận lợi cho quý vị tham gia vào các chương trình rút thăm trúng thưởng và khuyến mãi của NORC khi có cơ hội và truyền đạt thông tin với quý vị về những cơ hội tham gia đó; (viii) cập nhật hồ sơ của NORC; (ix) tuân thủ mọi nghĩa vụ hoặc yêu cầu kìm giữ dữ liệu; (x) phát hiện và/hoặc ngăn chặn gian lận và (xi) các mục đích khác được cho phép theo Chính sách Quyền riêng tư này hoặc được quý vị cho phép.

Tôi sẽ nhận được thông tin trao đổi nào thông qua Dịch vụ của NORC?

NORC và/hoặc các đại lý, bên xử lý và/hoặc nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ của NORC có thể liên hệ hoặc trao đổi thông tin với quý vị như sau:

 1. QUA THÔNG BÁO “ĐẨY” HOẶC SMS/TIN NHẮN VĂN BẢN, nếu quý vị nêu rõ là đồng ý nhận các thông tin trao đổi đó, để tham gia vào các khảo sát.
 2. QUA GIAO TIẾP BẰNG EMAIL NHẰM MỤC ĐÍCH: (i) gửi cho quý vị lời mời khảo sát, (ii) trao đổi thông tin về việc quý vị tham gia khảo sát (trong quá khứ, hiện tại và/hoặc tương lai), (iii) trao đổi với quý vị về thông tin, các câu hỏi, và/hoặc quy đổi phần thưởng hoặc khoản khuyến khích, (iv) gửi cho quý vị bản tin, (v) gửi cho quý vị các thông báo bắt buộc phải cung cấp như quy định bên dưới hoặc theo yêu cầu của pháp luật, (vi) truyền đạt thông tin với quý vị về rút thăm trúng thưởng hoặc khuyến mãi quay số may mắn, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các cơ hội giành chiến thắng cho trò rút thăm trúng thưởng hoặc quay số may mắn đó và (vii) trả lời các câu hỏi nhận được từ quý vị.
 3. QUA ĐIỆN THOẠI VỚI MỤC ĐÍCH: (i) trao đổi thông tin với quý vị về việc quý vị tham gia khảo sát (trong quá khứ, hiện tại và/hoặc tương lai), (ii) trao đổi với quý vị về thông tin, các câu hỏi, và/hoặc quy đổi phần thưởng hoặc khoản khuyến khích, (iii) gửi cho quý vị các thông báo bắt buộc phải cung cấp như được quy định bên dưới hoặc theo yêu cầu của pháp luật, (iv) truyền đạt thông tin với quý vị về rút thăm trúng thưởng hoặc khuyến mãi quay số may mắn, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các cơ hội giành chiến thắng cho trò rút thăm trúng thưởng hoặc quay số may mắn đó và (v) trả lời các câu hỏi nhận được từ quý vị.
NORC có chia sẻ Thông tin Nhận dạng Cá nhân (Personally Identifiable Information, PII) và các câu trả lời khảo sát được thu thập thông qua Dịch vụ của NORC với các bên thứ ba không?

Đối với thông tin được thu thập thông qua Dịch vụ của NORC, NORC sẽ cung cấp dữ liệu và phản hồi khảo sát cho khách hàng của NORC mà không tiết lộ PII. Nếu quý vị tự nguyện tiết lộ PII trong các câu trả lời cho khảo sát của mình và NORC thu thập các câu trả lời cho khảo sát, NORC sẽ chuyển giao câu trả lời đó cũng như PII được tiết lộ tự nguyện cho khách hàng của NORC. Ngoài ra, NORC có thể chia sẻ dữ liệu địa lý và/hoặc nhân khẩu học mà NORC thu thập từ quý vị trong quá trình thu tuyển hoặc thông qua một số câu hỏi lý lịch mà NORC có thể đặt ra cho quý vị. Dữ liệu đó có thể được chia sẻ với các bên thứ ba ở dạng tóm tắt đơn lẻ (tức là cấp độ người phản hồi cá thể) hoặc dạng tóm tắt tổng hợp (tức là một nhóm người phản hồi).

Nói chung, việc NORC tiết lộ PII cho bên thứ ba được thực hiện theo thỏa thuận bằng văn bản giữa NORC và bên thứ ba, trong đó, cùng với những điều khác, giới hạn việc sử dụng PII. NORC có thể cho phép khách hàng thu thập PII trực tiếp từ người phản hồi. Việc tiết lộ này mang tính tự nguyện và trước khi thu thập, khách hàng phải ký một thỏa thuận bằng văn bản với NORC, trong đó, cùng với những điều khác, giới hạn việc sử dụng PII.

NORC sẽ tiết lộ PII được thu thập thông qua Dịch vụ của NORC cho các bên thứ ba như sau:

 1. Theo những gì quý vị đã chấp thuận, ngoài sự chấp thuận với việc xử lý và chia sẻ được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này và cụ thể là phần này.
 2. Theo luật hiện hành hoặc đáp ứng trát đòi hầu tòa hoặc lệnh của tòa án hoặc cơ quan chính phủ.
 3. Để thiết lập, thực hiện hoặc biện hộ cho các khiếu nại pháp lý của một cá nhân hoặc NORC, bao gồm mục đích bảo vệ sự an toàn của một cá nhân hoặc bảo vệ các quyền và/hoặc tài sản của NORC.
 4. Giữa các Hội đồng khác nhau nếu quý vị đăng ký nhiều hơn một Hội đồng.
 5. Cho công ty mẹ, công ty con hoặc công ty liên kết của NORC: (i) trong trường hợp tái tổ chức hoặc tái cấu trúc, hoặc (ii) để sử dụng và xử lý theo Chính sách Quyền riêng tư này hoặc theo những gì quý vị cho phép.
 6. Cho các đại lý và/hoặc nhà thầu phụ được ủy quyền của NORC và/hoặc khách hàng của NORC, những người đang cung cấp dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở dịch vụ nối tiếp dữ liệu, dịch vụ xác thực dữ liệu, dịch vụ phát hiện và/hoặc ngăn chặn gian lận, dịch vụ khớp cơ sở dữ liệu, dịch vụ mã hóa, dịch vụ phân đoạn dữ liệu và các dịch vụ liên quan đến phần thưởng, khoản khuyến khích và rút thăm trúng thưởng.
 7. Liên quan đến thay đổi quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sáp nhập hoặc mua lại mọi tài sản kinh doanh của NORC, với điều kiện là bên nhận hoặc có được PII đồng ý sử dụng, bảo vệ và duy trì tính an toàn, toàn vẹn và bảo mật của PII theo Chính sách Quyền riêng tư này.
 8. Cho các đối tác của NORC cung cấp các khoản khuyến khích cho việc sử dụng Dịch vụ của NORC, chỉ dành riêng cho việc sử dụng của các đối tác liên quan đến chương trình khuyến khích của họ và các điều khoản sử dụng của chương trình đó, bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc gửi tiền vào tài khoản thành viên do đối tác duy trì cho các cá nhân sử dụng hoặc tham gia vào Dịch vụ của NORC.
 9. Như những điều được cho phép khác theo Chính sách Quyền riêng tư này.

Ngoài ra, số nhận dạng thành viên ẩn danh (Mã PIN của Thành viên) và thông tin được thu thập bằng các phương tiện tự động sẽ được cung cấp cho các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở khách hàng, đối tác, đại lý và/hoặc nhà cung cấp nhằm một số mục đích bao gồm, nhưng không giới hạn ở mục đích xác định người phản hồi để liên hệ lại nhằm phục vụ khảo sát hoặc trao đổi thông tin, phát hiện và/hoặc ngăn chặn gian lận, khớp cơ sở dữ liệu, xác thực dữ liệu, nối tiếp dữ liệu, mã hóa, phân đoạn dữ liệu và các dịch vụ liên quan đến phần thưởng, khoản khuyến khích, rút thăm trúng thưởng hoặc khuyến mãi và/hoặc xây dựng hiểu biết sâu sắc rút ra từ dữ liệu tổng hợp liên quan đến người phản hồi khảo sát của chúng tôi và cung cấp cho (các) khách hàng quyền truy cập và sử dụng những hiểu biết sâu sắc rút ra từ dữ liệu tổng hợp.

Tôi có thể từ chối việc thu thập và/hoặc sử dụng một số dữ liệu nhất định bằng cách nào?

Việc quý vị tham gia vào tất cả các cuộc thu thập dữ liệu khảo sát là hoàn toàn tự nguyện và quý vị có thể chọn không trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà quý vị không muốn trả lời.

Có nhiều tùy chọn từ chối dành cho người dùng Dịch vụ của NORC. Các thành viên Hội đồng có thể từ chối bằng cách: (i) làm theo các hướng dẫn được trình bày trong tài khoản thành viên của quý vị tại www.AmplifyAAPI.org; (ii) gọi cho Nhóm Hỗ trợ Hội đồng Amplify AAPI thuộc NORC theo số điện thoại miễn cước (888) 326-9424; (iii) gửi thư qua đường bưu điện Hoa Kỳ tới NORC theo địa chỉ bên dưới. Tương tự, để xóa tất cả thông tin NORC đã thu thập từ quý vị, vui lòng liên hệ với NORC theo địa chỉ bên dưới

NORC Panel Operations Department
ATTN: Legal Department
55 E. Monroe Street, 20th Floor
Chicago, IL 60603

NORC giữ PII của tôi và các thông tin khác trong bao lâu?

NORC có thể lưu giữ PII và các thông tin khác liên quan đến việc quý vị sử dụng Dịch vụ trong phạm vi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

Tôi có thể truy cập PII và các thông tin khác được thu thập về mình bằng cách nào?

Quý vị có thể yêu cầu quyền truy cập để xem xét, sửa chữa, xóa hoặc phản đối việc xử lý PII của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ bên dưới.

NORC có thu thập dữ liệu từ trẻ em không?

Có. NORC có thu thập dữ liệu từ trẻ em (được định nghĩa là những người dưới 18 tuổi) sau khi được phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp chấp thuận. Chính sách của NORC về dữ liệu được thu thập từ trẻ em nghiêm ngặt hơn so với Chính sách Quyền riêng tư tổng thể của chúng tôi để bảo vệ thêm cho trẻ em và được thảo luận bên dưới.

NORC tin rằng việc bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến cho trẻ em đóng một vai trò quan trọng. Theo đó, NORC tuân thủ các Luật và Quy tắc Hiện hành liên quan đến việc bảo vệ quyền riêng tư cho trẻ em, bao gồm nhưng không giới hạn ở Luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến cho Trẻ em năm 1998 tại Hoa Kỳ (như bản sửa đổi). NORC cân nhắc cẩn thận cả vấn đề quyền riêng tư và các mối lo ngại của phụ huynh về các khảo sát liên quan đến các cá nhân dưới mười tám (18) tuổi. Ví dụ: tại Hoa Kỳ, NORC không cố ý thu thập PII của bất kỳ ai dưới 18 tuổi mà không được phụ huynh chấp thuận trước hoặc xác định tình trạng trẻ vị thành niên có quyền tự quyết. Nếu bất kỳ nội dung nào trong phần này của Chính sách Quyền riêng tư của NORC và việc NORC tuân thủ Giấy chứng nhận Bảo mật (được thảo luận bên dưới) nghiêm ngặt hơn hoặc mâu thuẫn với bất kỳ phần nào khác của Chính sách Quyền riêng tư này, thì nội dung đó sẽ thay thế và kiểm soát trong phạm vi áp dụng cho dữ liệu được thu thập từ trẻ em.

Biện pháp bảo mật nào được thực hiện đối với PII và các thông tin khác được thu thập thông qua Dịch vụ?

NORC duy trì các biện pháp bảo vệ về mặt kỹ thuật, hành chính và vật lý thích hợp để bảo vệ PII và các thông tin khác do NORC tiết lộ hoặc thu thập. NORC thường xuyên xem xét, giám sát và đánh giá các biện pháp thực hành về quyền riêng tư và hệ thống bảo vệ của mình. Bất kể những điều đã nói ở trên, việc truyền tải qua Internet và/hoặc mạng di động không an toàn một trăm phần trăm (100%) và NORC không đảm bảo tính an toàn của việc truyền tải. Vui lòng lưu ý rằng tất cả các hoạt động trao đổi thông tin dựa trên Internet đều có khả năng bị can thiệp từ xa từ một nguồn bên ngoài. NORC không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi nào của các cá nhân trong việc gửi PII cho NORC.

Để bảo vệ hơn nữa quyền riêng tư của tất cả các cá nhân trong Hội đồng Amplify AAPI, NORC đã nhận được Giấy chứng nhận Bảo mật từ Viện Y tế Quốc gia (National Institute of Health, NIH). NORC có thể sử dụng Giấy chứng nhận này để từ chối tiết lộ thông tin có thể nhận dạng quý vị hoặc trẻ em là con của quý vị một cách hợp pháp trong bất kỳ thủ tục tố tụng dân sự, hình sự, hành chính, lập pháp hoặc thủ tục tố tụng nào khác của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương, ví dụ, nếu có trát hầu tòa. NORC sẽ sử dụng Giấy chứng nhận để từ chối mọi yêu cầu cung cấp thông tin có thể nhận dạng quý vị, ngoại trừ những trường hợp được giải thích bên dưới.

Giấy chứng nhận Bảo mật không ngăn cản việc tiết lộ cho chính quyền tiểu bang hoặc địa phương về việc lạm dụng và bỏ bê trẻ em, hoặc đe dọa tự làm hại bản thân hoặc làm hại người khác.

Tôi có thể liên hệ với ai nếu có thắc mắc hoặc khiếu nại về Chính sách Quyền riêng tư này?

Thắc mắc hoặc Khiếu nại Chung.

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào liên quan đến các biện pháp thực hành quyền riêng tư của NORC và/hoặc Chính sách Quyền riêng tư này hoặc muốn trao đổi về yêu cầu từ chối tham gia tới NORC hoặc muốn thực hiện các quyền của mình trong việc truy cập, xem xét, sửa chữa, xóa hoặc phản đối việc xử lý PII, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại info@AmplifyAAPI.org hoặc gọi cho NORC theo số điện thoại miễn cước (866) 315-7129. Quý vị cũng có thể gửi thư qua Đường bưu điện Hoa Kỳ tới:

Privacy Compliance Office
55 East Monroe Street, 20th Floor
Chicago, IL 60603

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về Amplify AAPI, quý vị có thể liên hệ với nhóm dự án tại info@AmplifyAAPI.org. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc lo ngại gì về quyền của mình với tư cách là người tham gia nghiên cứu, quý vị có thể liên hệ với Hội đồng Thẩm định Cơ sở NORC theo số (866) 309-0542.

Chúng tôi trân trọng ý kiến và phản hồi của các Thành viên Hội đồng để giúp cải thiện dịch vụ của mình. Nếu quý vị không tham gia Amplify AAPI nữa, chúng tôi có thể lựa chọn gửi cho quý vị một khảo sát rút lui ngắn, tự nguyện về trải nghiệm của quý vị.

CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Chúng tôi có thể cập nhật tuyên bố về quyền riêng tư này để phản ánh những thay đổi về thực hành xử lý thông tin của mình. Nếu có bất kỳ thay đổi quan trọng nào được thực hiện, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị qua email (được gửi đến địa chỉ email cụ thể trong tài khoản của quý vị) hoặc bằng cách thông báo trên Trang web Amplify AAPI này trước khi thay đổi có hiệu lực. Nếu tài khoản của quý vị không có địa chỉ email cho quý vị, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị Tuyên bố về Quyền riêng tư được cập nhật qua Đường bưu điện Hoa Kỳ. Chúng tôi khuyến khích quý vị xem xét định kỳ Trang web Amplify AAPI để biết thông tin mới nhất về các biện pháp thực hành quyền riêng tư của chúng tôi.