Terms and conditions(AAPI)

Điều khoản và Điều kiện

 1. PHẠM VI ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

  Các Điều khoản và Điều kiện này (“Điều khoản”) quy định và áp dụng cho việc quý vị sử dụng các dịch vụ của NORC, bao gồm, nhưng không giới hạn ở (1) tư cách thành viên hội đồng hoặc hội đồng phụ Amplify AAPI thuộc NORC (“Hội đồng” và/hoặc “các Hội đồng”), (2) việc sử dụng và/hoặc truy cập vào bất kỳ trang web nào của Hội đồng (“Trang web” và/hoặc “các Trang web”), (3) việc tham gia vào bất kỳ khảo sát hoặc nghiên cứu nào được đưa ra, cung cấp, tổ chức hoặc quản lý bởi hoặc thông qua NORC và (4) tính đủ điều kiện nhận và/hoặc quy đổi phần thưởng, khoản khuyến khích và giải thưởng được cung cấp cho một số hành động và hoạt động nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hoàn thành thành công các khảo sát (“Dịch vụ”).

  • Tất cả các trường hợp nhắc đến “chúng tôi” đều có nghĩa là NORC và/hoặc các nhà thầu phụ, đại lý và người được ủy nhiệm của NORC.
  • Với việc truy cập, sử dụng và/hoặc tham gia Dịch vụ, theo đây, quý vị đồng ý rõ ràng rằng quý vị sẽ tuân thủ và bị ràng buộc với các Điều khoản này.
  • NORC bảo lưu quyền từ chối, hạn chế, cấm hoặc không cấp quyền truy cập, sử dụng và/hoặc tham gia của quý vị vào Dịch vụ bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì.
 2. TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

  Tư cách thành viên Hội đồng có thể dành cho những cá nhân đáp ứng các yêu cầu về tư cách thành viên, bao gồm, nhưng không giới hạn ở yêu cầu về độ tuổi tối thiểu và yêu cầu về vị trí địa lý. Yêu cầu về tư cách thành viên Hội đồng có thể khác nhau đối với mỗi Hội đồng. Chúng tôi chỉ cho phép một thành viên cho mỗi địa chỉ email duy nhất. NORC, có quyền quyết định tuyệt đối, có thể từ chối cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do.

 3. SỬ DỤNG DỊCH VỤ

  Dịch vụ chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Dịch vụ chỉ có thể được sử dụng trong phạm vi mà dịch vụ cung cấp. NORC bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc loại bỏ và/hoặc hạn chế hoặc khóa truy cập vào bất kỳ phần nào của Dịch vụ mà không cần thông báo, vào bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì hoặc không cần có lý do.

  Việc quý vị tham gia là hoàn toàn tự nguyện và quý vị có thể chọn không trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà quý vị không muốn trả lời. Với việc đồng ý trở thành thành viên Hội đồng, quý vị đồng ý nhận lời mời tham gia các khảo sát. Ngoài ra, NORC có thể đem đến cho các thành viên Hội đồng cơ hội trao đổi thông tin với các thành viên Hội đồng khác và/hoặc NORC. Quý vị có thể hủy đăng ký tư cách thành viên Hội đồng bất kỳ lúc nào, hãy xem Phần 12 “Chính sách Từ chối Tham gia” bên dưới.

 4. QUYỀN RIÊNG TƯ

  NORC coi trọng quyền riêng tư của quý vị một cách nghiêm túc. Để biết thông tin về các biện pháp thực hành quyền riêng tư của NORC, vui lòng xem lại Chính sách Quyền riêng tư của NORC trong tập tài liệu đính kèm.

 5. ĐĂNG KÝ HỘI ĐỒNG VÀ SỬ DỤNG MẬT KHẨU

  Quý vị có thể truy cập bất kỳ Trang web nào với tư cách là khách truy cập mà không cần đăng ký tư cách thành viên với Hội đồng liên quan đến (các) Trang web đó và không cần cung cấp hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.

  Để đăng ký trở thành thành viên Hội đồng, quý vị phải đăng ký với hoặc cho Hội đồng và cung cấp một số thông tin cá nhân. Các thành viên Hội đồng và những người không phải là thành viên Hội đồng bắt buộc phải cung cấp trung thực tất cả các thông tin. NORC bảo lưu quyền hạn chế hoặc cấm quý vị sử dụng, truy cập và/hoặc tham gia Dịch vụ nếu quý vị cung cấp hoặc NORC nghi ngờ một cách có cơ sở rằng quý vị đã cung cấp thông tin không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ.

  NORC sẽ: (i) cấp tên người dùng và mật khẩu cho thành viên Hội đồng, hoặc (ii) cho phép thành viên Hội đồng tự tạo tên người dùng và mật khẩu. Các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm tuyệt đối về tính bảo mật của tên người dùng và mật khẩu của họ và sẽ bổn phận và trách nhiệm tuyệt đối về bất kỳ việc sử dụng nào, dù được ủy quyền hay trái phép, đối với tài khoản thành viên của họ. NORC đặc biệt khuyến nghị không nên sử dụng số an sinh xã hội, số tài khoản tài chính hoặc bất kỳ số nhận dạng hoặc số tài khoản nào khác làm tên người dùng hoặc mật khẩu.

  Tư cách thành viên Hội đồng là riêng biệt cho cá nhân đăng ký tư cách thành viên với Hội đồng.

  Quý vị đồng ý rõ ràng rằng quý vị đang truy cập, sử dụng và/hoặc tham gia Dịch vụ với tư cách là một nhà thầu độc lập và rằng thỏa thuận này không tạo ra hoặc dự kiến sẽ trở thành mối quan hệ đại lý, đối tác, liên doanh, người lao động-người sử dụng lao động hoặc người nhượng quyền-người được nhượng quyền nào.

 6. NỘI DUNG BỊ HẠN CHẾ

  Liên quan đến Dịch vụ, quý vị có thể được cấp quyền truy cập vào thông tin, tài liệu, sản phẩm và nội dung bảo mật và độc quyền (“Nội dung Bị hạn chế”) thuộc về NORC và/hoặc khách hàng, đối tác và/hoặc người cấp phép của NORC. NORC coi tất cả Nội dung Bị hạn chế đều là bảo mật. Nội dung Bị hạn chế là và sẽ vẫn là tài sản độc quyền và duy nhất của chủ sở hữu Nội dung Bị hạn chế. Trong mọi trường hợp, quý vị sẽ không có được hoặc nhận được bất kỳ quyền, quyền đứng tên và/hoặc lợi ích nào trong hoặc đối với bất kỳ Nội dung Bị hạn chế nào. Quý vị đồng ý bảo vệ tính bảo mật của Nội dung Bị hạn chế. Quý vị không được sửa đổi, sao chép, chép lại, tái xuất bản, trưng bày, truyền tải, phân phối, dùng kỹ nghệ đảo ngược sao chép kỹ thuật, tạo các tác phẩm phái sinh, dịch ngược hoặc sử dụng cách khác, thay đổi hoặc chuyển giao Nội dung Bị hạn chế mà không có được sự chấp thuận rõ ràng trước bằng văn bản của NORC. Nội dung Bị hạn chế có thể phải tuân theo và được bảo vệ bởi các luật, quy định và bộ luật sở hữu trí tuệ. Quý vị công nhận và đồng ý thêm rằng nếu quý vị vi phạm hoặc xâm phạm các hạn chế, giới hạn và điều cấm có trong Phần này, ngoài bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác sẵn có cho NORC, NORC bảo lưu quyền chấm dứt, cấm hoặc hạn chế việc quý vị sử dụng, truy cập và/hoặc tham gia vào Dịch vụ.

 7. VIỆC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG SỬ DỤNG TRÁI PHÉP

  Quý vị đồng ý không: (i) sử dụng trình thu thập dữ liệu, rô-bốt hoặc các kỹ thuật khai thác dữ liệu tự động khác để lập danh mục, tải xuống, lưu trữ hoặc chép lại hoặc phân phối dữ liệu hoặc nội dung sẵn có liên quan đến Dịch vụ hoặc để thao túng kết quả của bất kỳ khảo sát, quay số may mắn, hoặc cuộc thi nào; (ii) thực hiện bất kỳ hành động nào để can thiệp vào bất kỳ Trang web nào hoặc việc sử dụng bất kỳ Trang web nào của một cá nhân, bao gồm, nhưng không giới hạn ở cách làm quá tải, “làm ngập”, “đánh bom thư” hoặc “đánh sập” bất kỳ Trang web nào; (iii) gửi hoặc truyền bất kỳ vi-rút, dữ liệu bị hỏng nào hoặc bất kỳ mã, tệp hoặc thông tin có hại, gây nhiễu hoặc phá hoại nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm gián điệp; (iv) thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của hoặc về bất kỳ người dùng Dịch vụ nào khác; (v) gửi email ngoài dự kiến, bao gồm, nhưng không giới hạn ở khuyến mãi và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ; (vi) mở, sử dụng hoặc duy trì nhiều hơn một (1) tài khoản thành viên với một Hội đồng; (vii) giả mạo hoặc che giấu danh tính thật của quý vị; (viii) đóng khung hiển thị dữ liệu (các) phần của bất kỳ Trang web nào lên một Trang web khác hoặc thay đổi giao diện của bất kỳ Trang web nào; (ix) thiết lập các đường dẫn từ bất kỳ trang web nào khác tới bất kỳ trang nào của, trên hoặc nằm trong bất kỳ Trang web nào hoặc tới Dịch vụ mà không được NORC cho phép rõ ràng trước bằng văn bản; (x) trao đổi thông tin (bao gồm nhưng không giới hạn ở email hoặc lời nói), đăng, tải lên hoặc truyền tải bất kỳ ngôn ngữ, tài liệu hoặc nội dung nào mang tính đe dọa, quấy rối, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm, dâm đãng, đáng hổ thẹn, phân biệt đối xử, nhằm xúi giục hành vi hận thù hoặc bạo lực hoặc kích động hoặc bất kỳ ngôn ngữ, tài liệu hoặc nội dung nào có thể vi phạm các Luật Hiện hành (như được định nghĩa ở đây) dù là giữa các Thành viên Hội đồng hay hướng tới một nhân viên, công ty liên kết hoặc khách hàng của NORC; (xi) tham gia vào bất kỳ hoạt động gian lận nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc đẩy nhanh các khảo sát, thực hiện cùng một khảo sát nhiều lần, che giấu hoặc giả mạo danh tính của quý vị, gửi thông tin sai lệch trong quá trình đăng ký, gửi dữ liệu khảo sát sai hoặc không đúng sự thật, việc sử dụng các phương pháp không phù hợp để có được Điểm, quy đổi hoặc cố gắng quy đổi phần thưởng, giải thưởng và/hoặc khoản khuyến khích thông qua các phương tiện giả mạo hoặc gian lận và can thiệp vào các khảo sát; (xii) dùng kỹ nghệ đảo ngược để sao chép kỹ thuật bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ hoặc làm hay thực hiện bất kỳ hành động nào có thể công khai hoặc tiết lộ mã nguồn, hoặc bỏ qua hoặc phá vỡ các biện pháp hoặc hành động kiểm soát được sử dụng để cấm, hạn chế hoặc giới hạn quyền truy cập vào bất kỳ trang web, nội dung hoặc mã nào, ngoại trừ những gì được Luật Hiện hành cho phép rõ ràng; (xiii) tham gia vào bất kỳ hành vi tội phạm hoặc bất hợp pháp nào; (xiv) sử dụng Nội dung Bị hạn chế (như được định nghĩa trong tài liệu này) theo cách xâm phạm hoặc vi phạm các Điều khoản này; hoặc (xv) khuyến khích và/hoặc khuyên bất kỳ cá nhân nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi nhân viên của NORC, thực hiện (các) hành vi nghiêm cấm bên dưới.

  Quý vị công nhận và đồng ý rõ ràng rằng NORC sẽ hợp tác đầy đủ với tất cả (các) yêu cầu tiết lộ hợp pháp (ví dụ: lệnh của tòa án hoặc trát hầu tòa).

 8. NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG

  Quý vị chịu trách nhiệm pháp lý và chịu trách nhiệm tuyệt đối đối với tất cả các nội dung, tài liệu, thông tin và nhận xét mà quý vị sử dụng, tải lên, đăng hoặc gửi liên quan đến Dịch vụ (“Nội dung Người dùng”). Quý vị chịu trách nhiệm tuyệt đối với tất cả phê duyệt, chấp thuận, và/hoặc ủy quyền của bên thứ ba được yêu cầu cho Nội dung Người dùng. Nếu quý vị gửi Nội dung Người dùng, Nội dung Người dùng có thể được công khai và có thể được chia sẻ với bên thứ ba, bao gồm, nhưng không giới hạn, khách hàng của NORC, khách hàng của khách hàng của NORC và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Nội dung Người dùng chỉ được bao gồm âm thanh, video, hình ảnh hoặc chân dung của cá nhân gửi Nội dung Người dùng và không được bao gồm nội dung hoặc tài liệu có bản quyền hoặc tài liệu của bất kỳ bên thứ ba nào. Nội dung Người dùng không được bao gồm âm thanh, video, hình ảnh hoặc chân dung của bất kỳ ai khác ngoài người dùng. Quý vị sẽ không được trả công cho bất kỳ Nội dung Người dùng nào.

  Với việc sử dụng, tải lên, đăng hoặc gửi Nội dung Người dùng liên quan đến Dịch vụ, theo đó, quý vị cung cấp cho NORC quyền và giấy phép vĩnh viễn, không thể thu hồi, không giới hạn, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép phụ, trên toàn thế giới, miễn phí chi phí bản quyền trong việc chỉnh sửa, sao chép, truyền tải, xuất bản, trưng bày, tạo ra các sản phẩm phái sinh, tái bản, sửa đổi, phân phối và sử dụng, sửa đổi và phân phối Nội dung Người dùng của quý vị theo bất kỳ cách nào khác mà không phải trả công hoặc thông báo.

  Quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung Người dùng, NORC sẽ không và không có khả năng rà soát tất cả Nội dung Người dùng và NORC không chịu trách nhiệm về Nội dung Người dùng. NORC có quyền xóa, di chuyển hoặc chỉnh sửa Nội dung Người dùng, với quyền quyết định tuyệt đối của NORC được coi là: (i) vi phạm Điều khoản này, (ii) vi phạm luật bản quyền hoặc nhãn hiệu, hoặc (iii) lạm dụng, phỉ báng, tục tĩu, hoặc không thể chấp nhận được.

  Quý vị đồng ý bồi thường cho NORC mọi tổn thất, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc chi phí dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm chi phí luật sư bào chữa phù hợp, liên quan hoặc phát sinh từ Nội dung Người dùng mà quý vị cung cấp cho chúng tôi liên quan đến Dịch Vụ.

 9. CẬP NHẬT HỒ SƠ THÀNH VIÊN

  Quý vị đồng ý thông báo kịp thời cho NORC về bất kỳ thay đổi nào trong hoặc đối với thông tin có trong hồ sơ thành viên của quý vị. Quý vị đồng ý rà soát và cập nhật hồ sơ thành viên của quý vị ít nhất sáu (6) tháng một lần, nếu cần. Quý vị có thể cập nhật, chỉnh sửa, và/hoặc xóa thông tin có trong hồ sơ thành viên của mình bằng cách: (i) truy cập vào tài khoản thành viên Hội đồng của quý vị; (ii) gửi email cho Nhóm Hỗ trợ Hội đồng theo địa chỉ support@AmplifyAAPI.org; hoặc (iii) gọi đến số điện thoại miễn cước của Nhóm Hỗ trợ Hội đồng theo số (888) 326-9424.

 10. ĐIỂM

  Liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của quý vị, quý vị có thể có cơ hội nhận Điểm. Điểm có thể được sử dụng để quy đổi thành phần thưởng phù hợp với Điều khoản này và các yêu cầu bổ sung được quy định trong Cổng thông tin Thành viên Amplify AAPI. Trong một số thời điểm, NORC có thể đưa ra các chương trình khuyến mại hoặc ưu đãi bổ sung, bao gồm tham gia bốc thăm hoặc rút thăm trúng thưởng. Thông tin, quy tắc chính thức, các điều khoản và điều kiện đối với các ưu đãi, bốc thăm hoặc rút thăm trúng thưởng đó có thể có sẵn trên trang Web dành cho Hội đồng, khi bắt đầu hoặc kết thúc khảo sát, trong lời mời khảo sát, trên (các) trang Web, trong Cổng thông tin Thành viên Amplify AAPI và/hoặc có thể được đưa vào trong bất kỳ bản tin hoặc thông tin trao đổi nào khác do NORC phân phối hoặc xuất bản. Phần thưởng, tiền thưởng và giải thưởng không thể chuyển nhượng được.

  Dù điểm được cấp bằng bất kỳ cách nào và bất kỳ lúc nào thì vẫn có thể bị vô hiệu trong trường hợp tư cách thành viên của quý vị bị chấm dứt. NORC sử dụng điểm theo thứ tự bắt đầu từ những điểm hết hạn sớm nhất.

 11. LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB

  Liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của quý vị, quý vị có thể tự nguyện liên kết hoặc kết nối đến các trang web được duy trì và/hoặc vận hành bởi bên thứ ba (“Trang web Bên thứ ba”). NORC không chứng nhận bất kỳ Trang web Bên thứ ba nào cũng như bất kỳ các sản phẩm, dịch vụ, và/hoặc cơ hội nào được quảng cáo, cung cấp và/hoặc bán, thông qua hoặc liên quan đến bất kỳ Trang web Bên thứ ba nào (“Thông tin Bên thứ ba”). NORC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về Trang web Bên thứ ba và/hoặc Thông tin Bên thứ ba. Vui lòng xem xét cẩn thận tất cả các chính sách và điều khoản áp dụng đối với Trang web Bên thứ ba và Thông tin Bên thứ ba.

 12. CHÍNH SÁCH TỪ CHỐI THAM GIA

  Quý vị có thể từ chối tham gia sử dụng Dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, nhận bản tin hoặc thông tin trao đổi) bất cứ lúc nào, bằng cách: (i) thực hiện theo các thủ tục từ chối tham gia được trình bày trong Chính sách Quyền Riêng tư của NORC; hoặc (ii) gửi email cho Nhóm Hỗ trợ Hội đồng. NORC sẽ cố gắng một cách hợp lý để trả lời từng email yêu cầu trong khoảng thời gian phù hợp sau khi nhận được. Sau khi chấm dứt tư cách thành viên, thông tin liên hệ của thành viên Hội đồng sẽ được xóa khỏi danh sách thông tin trao đổi hoặc liên hệ cho lần tiếp theo. Vui lòng đợi một vài ngày để xóa hoàn toàn thông tin liên hệ khỏi danh sáchliên hệ hoặc trao đổi thông tin của NORC cho Hội đồng áp dụng; trong khoảng thời gian đó, thành viên có thể nhận được thông tin trao đổi được tạo hoặc tổng hợp trước khi chấm dứt tư cách thành viên. Vui lòng tham khảo Chính sách Quyền Riêng tư của NORC được đính kèm để biết thông tin về cách NORC xử lý thông tin và dữ liệu sau khi có yêu cầu hủy đăng ký, chấm dứt hoặc từ chối tham gia.

 13. THÔNG TIN TRAO ĐỔI VỚI NORC

  Tất cả thông tin trao đổi (không bao gồm thông tin cá nhân) và Nội dung Người dùng do quý vị gửi hoặc chuyển tới NORC, thông qua thư điện tử, điện thoại hoặc các hình thức khác sẽ được coi là thông tin không bảo mật và không độc quyền, trừ khi quý vị chỉ định cụ thể trước, hoặc đồng thời với việc gửi hoặc chuyển các thông tin trao đổi và Nội dung Người dùng đó. Quý vị đồng ý rằng các thông tin trao đổi và Nội dung Người dùng đó có thể được NORC sử dụng vì bất kỳ lý do hợp pháp nào.

 14. TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM

  CÁC DỊCH VỤ, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN, KHẢO SÁT, NỘI DUNG, TÀI LIỆU, BÌNH LUẬN VÀ DỊCH VỤ CÓ SẴN TRONG, HOẶC THÔNG QUA, CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG”. NORC KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ THÔNG TIN, NỘI DUNG, TÀI LIỆU, BÌNH LUẬN, KHẢO SÁT, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CÓ SẴN TRONG, HOẶC THÔNG QUA, CÁC DỊCH VỤ, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG NÀO. NGOÀI RA, NORC TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, BẤT KỂ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ VIỆC KHÔNG VI PHẠM, KHẢ NĂNG BÁN HÀNG VÀ TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. NORC KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CÁC CÔNG CỤ, CÔNG NGHỆ, HOẶC CHỨC NĂNG CÓ TRONG CÁC DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG, TÀI LIỆU, BÌNH LUẬN, THÔNG TIN VÀ/HOẶC DỊCH VỤ NÀO TRONG ĐÓ, SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, RẰNG LỖI SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC, RẰNG HỆ THỐNG HOẶC (CÁC) MÁY CHỦ HỖ TRỢ DỊCH VỤ VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC CHỈNH SỬA, HOẶC CÁC DỊCH VỤ VÀ/HOẶC HỆ THỐNG VÀ/HOẶC (CÁC) MÁY CHỦ HỖ TRỢ DỊCH VỤ KHÔNG CÓ VI-RÚT HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC. NORC KHÔNG CUNG CẤP QUYỀN TRUY CẬP HOẶC KẾT NỐI VỚI INTERNET CŨNG NHƯ KHÔNG VÀ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC HÀNH ĐỘNG HOẶC THIẾU SÓT NÀO CỦA BÊN THỨ BA CÓ THỂ CAN THIỆP, GIỚI HẠN, HẠN CHẾ HOẶC NGĂN CHẶN TRUY CẬP HOẶC KẾT NỐI VỚI HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

 15. BỒI THƯỜNG

  Quý vị đồng ý bồi thường cho NORC đối với bất kỳ và tất cả các tổn thất, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc chi phí dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm chi phí luật sư bào chữa phù hợp, phát sinh, xuất phát từ, hoặc gây ra bởi, dù trực tiếp hay gián tiếp: (i) việc vi phạm của quý vị đối với Điều khoản này; và/hoặc (ii) việc sử dụng, tham gia, và/hoặc truy cập Dịch vụ của quý vị.

 16. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

  NGOẠI TRỪ PHẠM VI CẤM THEO LUẬT HIỆN HÀNH, QUÝ VỊ CÔNG NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, NORC SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI QUÝ VỊ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ VÀ/HOẶC DO HÌNH PHẠT, VÌ BẤT KỲ (CÁC) LÝ DO HOẶC BẤT KỲ (CÁC) NGUYÊN NHÂN NÀO, BẤT KỂ NORC CÓ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ HAY KHÔNG.

  BẤT KỲ KHIẾU NẠI HOẶC HÀNH ĐỘNG PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ VÀ/HOẶC ĐIỀU KHOẢN NÀY PHẢI: (I) ĐƯỢC ĐỆ TRÌNH TRÊN CƠ SỞ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CÁ NHÂN MÀ KHÔNG DẪN ĐẾN BẤT KỲ HÌNH THỨC KIỆN TỤNG TẬP THỂ NÀO; (II) TIỀN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG GIỚI HẠN TRONG CÁC CHI PHÍ TỰ TRẢ THỰC TẾ VÀ/HOẶC THIỆT HẠI PHÁT SINH, NHƯNG KHÔNG BAO GỒM CHI PHÍ LUẬT SƯ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO; VÀ (III) ĐƯỢC ĐỆ TRÌNH TRONG VÒNG MỘT (1) NĂM SAU KHI PHÁT SINH KHIẾU NẠI HOẶC HÀNH ĐỘNG NÀY.

 17. TUÂN THỦ CÁC LUẬT HIỆN HÀNH

  Quý vị đồng ý tuân thủ tất cả các đạo luật, quy tắc, quy định và chỉ thị của Hoa Kỳ, và của bất kỳ tiểu bang hoặc phân khu chính trị nào của Hoa Kỳ. Ngoài ra, quý vị đồng ý bồi thường cho NORC những tổn thất và trách nhiệm pháp lý phải gánh chịu do việc không tuân thủ của quý vị đối với luật pháp và các tiêu chuẩn được ban hành theo đó.

 18. NGHĨA VỤ THUẾ

  Theo luật liên bang, tiểu bang và/hoặc địa phương, quý vị có thể được yêu cầu nộp thuế cho bất kỳ phần thưởng nào mà quý vị có thể nhận được. Quý vị công nhận rằng chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho các cơ quan thuế, hoặc khấu trừ thuế theo yêu cầu của các cơ quan đó hoặc khi chúng tôi cho là phù hợp theo quyền quyết định tuyệt đối của chúng tôi. Quý vị công nhận và đồng ý rằng quý vị sẽ cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân bổ sung nào, bao gồm số An sinh Xã hội của quý vị, mà chúng tôi cần để tuân thủ với bất kỳ nghĩa vụ báo cáo hoặc khấu trừ nào. Việc quý vị không cung cấp thông tin đó cho chúng tôi trong vòng 30 ngày kể từ ngày chúng tôi gửi yêu cầu qua email hoặc địa chỉ gửi thư đã đăng ký vào thời điểm đó có thể dẫn đến việc quý vị bị mất phần thưởng mà quý vị đã giành được.

 19. ĐÌNH CHỈ; CHẤM DỨT; HỦY KÍCH HOẠT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

  Cả hai bên đều có thể chấm dứt tư cách thành viên của quý vị với Hội đồng bất kỳ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân, vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do và không chịu trách nhiệm pháp lý về việc chấm dứt.

  Ngoài bất kỳ và tất cả các biện pháp khắc phục sẵn có khác, NORC có thể đình chỉ và/hoặc chấm dứt việc sử dụng, truy cập và/hoặc tham gia của quý vị đối với Dịch vụ mà không cần thông báo nếu quý vị vi phạm Điều khoản này. Nếu NORC chấm dứt tư cách thành viên của quý vị do quý vị vi phạm Điều khoản này: (i) quý vị mất tất cả các quyền, danh hiệu và lợi ích đối với và/hoặc tất cả các Điểm chưa được đổi, các phần thưởng, ưu đãi, và/hoặc giải thưởng, có hiệu lực khi chấm dứt; (ii) tư cách thành viên của quý vị sẽ ngay lập tức bị hủy bỏ; (iii) quyền truy cập, tham gia và sử dụng của quý vị Đối với dịch vụ sẽ ngay lập tức bị chấm dứt, và (iv) quý vị sẽ không được phép tham gia các khảo sát được cung cấp thông qua Dịch vụ. Trong trường hợp một cá nhân không phải thành viên Hội đồng vi phạm Điều khoản này, cá nhân đó đồng ý rằng: (a) tất cả các quyền, danh hiệu và lợi ích đối với và/hoặc tất cả các phần thưởng chưa được quy đổi, ưu đãi, và/hoặc giải thưởng (nếu có) sẽ bị mất, có hiệu lực khi chấm dứt; và (b) quyền truy cập, sử dụng và tham gia đối với Dịch vụ sẽ ngay lập tức bị chấm dứt.

  Ngoài ra, NORC có quyền hủy kích hoạt hoặc chấm dứt tài khoản thành viên Hội đồng của quý vị nếu tài khoản thành viên của quý vị không còn Hoạt động (như được định nghĩa ở đây). Theo mục đích của Điều khoản này, “Hoạt động” có nghĩa là quý vị tham gia khảo sát ít nhất một lần trong số tám lời mời khảo sát; và (ii) cập nhật hồ sơ hoặc thông tin thành viên của quý vị mười hai (12) tháng một lần.

  Trong trường hợp hủy kích hoạt, chấm dứt bởi quý vị hoặc chấm dứt bởi NORC (không phải do quý vị vi phạm Điều khoản này), NORC sẽ giữ nguyên các Điểm chưa được quy đổi, phần thưởng, ưu đãi, và/hoặc giải thưởng còn hiệu lực và có sẵn cho quý vị để quy đổi trong khoảng thời gian ba mươi (30) ngày sau khi hủy kích hoạt hoặc chấm dứt.

 20. HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

  Nếu bất kỳ điều khoản nào của hợp đồng này không thể thực thi được, điều khoản đó sẽ được coi là tách biệt và có thể tách rời khỏi thỏa thuận này và các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực và ràng buộc các bên, coi như điều khoản không thể thực thi đó không có.

 21. THÔNG BÁO
  1. Thông báo từ Quý vị đến NORC. Trừ khi được quy định khác ở đây, hoặc theo yêu cầu của Luật Hiện hành, tất cả các thông báo được gửi hoặc cung cấp cho NORC phải: (i) được gửi chính xác đến địa chỉ tổ chức, và được giao nhận đầy đủ nếu được giao bởi: (a) Dịch vụ Chuyển Phát nhanh Liên Bang, Thư Chuyển Phát nhanh, hoặc các dịch vụ chuyển phát qua đêm khác được quốc gia hoặc quốc tế công nhận (trong trường hợp đó thông tin sẽ có hiệu lực sau một (1) ngày làm việc kể từ ngày gửi); hoặc (b) qua dịch vụ thư bảo đảm, yêu cầu biên nhận được gửi trả cho người gửi, trả trước bưu phí (trong trường hợp đó thông báo sẽ có hiệu lực sau sáu (6) ngày kể từ ngày gửi); hoặc (ii) được gửi qua email đến nhóm dịch vụ thành viên phù hợp cho Hội đồng phù hợp.

  2. Thông báo từ NORC đến Quý vị. Trừ khi được yêu cầu khác theo Luật Hiện hành, quý vị đồng ý rằng NORC có thể gửi thông báo cho quý vị: (i) qua địa chỉ email quý vị cung cấp cho NORC (trong trường hợp đó thông báo sẽ có hiệu lực sau một (1) ngày kể từ ngày gửi email, trong trường hợp NORC không nhận được thông báo lỗi cho biết việc gửi email bị chậm trễ, địa chỉ email không hợp lệ, hoặc email không gửi được); (ii) dịch vụ thư bảo đảm, yêu cầu biên nhận được gửi trả cho người gửi, bưu phí trả trước tới địa chỉ quý vị cung cấp cho NORC (trong trường hợp đó thông báo sẽ có hiệu lực sau sáu (6) ngày kể từ ngày gửi thư); hoặc (iii) đăng thông báo trên (các) trang web áp dụng.

  3. Thông báo Pháp lý. Tất cả các câu hỏi liên quan đến Điều khoản này và tất cả các thông báo pháp lý phải được gửi, theo Mục 21 của Điều khoản này, tới:

   NORC
   Contracts Office
   55 East Monroe, 20th Floor Chicago, IL 60603
   hoặc qua địa chỉ email: info@AmeriSpeak.org

 22. LUẬT VÀ PHẠM VI QUYỀN HẠN PHÁP LÝ CHI PHỐI

  Luật pháp của tiểu bang Illinois áp dụng cho tất cả các vấn đề phát sinh từ thỏa thuận này mà không quan tâm đến bất kỳ phần nào của bất kỳ lựa chọn về nguyên tắc luật nào. Tất cả các khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh liên quan đến Điều khoản này và/hoặc quyền truy cập, sử dụng hoặc tham gia của quý vị đối với Dịch vụ sẽ phải tuân theo phạm vi quyền hạn của các tòa án tiểu bang hoặc Liên bang đặt tại Hạt Cook, Illinois, Hoa Kỳ.

 23. THAY ĐỔI

  NORC có quyền thay đổi những Điều khoản này, theo quyền quyết định tuyệt đối của NORC. NORC khuyến khích quý vị liên tục xem xét những Điều khoản này. NORC sẽ lấy chấp thuận từ quý vị trước khi thực hiện các thay đổi mà cần có hoặc bắt buộc phải có chấp thuận. Đối với những thay đổi không bắt buộc phải có chấp thuận, việc quý vị tiếp tục sử dụng, truy cập và/hoặc tham gia Dịch vụ được xem như và sẽ cấu thành sự chấp thuận của quý vị đối với Điều khoản đã sửa đổi này.

 24. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

  Các tiêu đề trong những Điều khoản này chỉ mang tính chất tham khảo và sẽ không ảnh hưởng đến việc giải thích và/hoặc áp dụng những Điều khoản này. Việc NORC không xử lý hành vi vi phạm của quý vị đối với Điều khoản này sẽ không từ bỏ hoặc miễn trừ cho quý vị khỏi hành vi vi phạm đó và sẽ không từ bỏ, miễn trừ hoặc ngăn cản NORC xử lý bất kỳ hành vi vi phạm nào sau đó của quý vị đối với Điều khoản này. Các điều khoản này, cùng với bất kỳ quy tắc, điều khoản hoặc chính sách nào được tham chiếu hoặc lồng ghép ở đây, và bất kỳ yêu cầu cụ thể nào của Hội đồng, thể hiện toàn bộ hiểu biết và thỏa thuận giữa NORC và quý vị đối với các nội dung được đề cập.